ICDI ร่วมกับ BigC เสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพิ่มช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์มบิ๊กซี

29 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI ร่วมกับ BigC เสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพิ่มช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์มบิ๊กซี
-----
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่
1.คุณวิภาดา ดวงรัตน์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารคนที่1
2.คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ขนาดเล็ก
3.คุณชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลุ่มผักผลไม้ ฟาร์ม และ SMEs
4.คุณนิตยา สุธรรมวราพร ตำแหน่ง จัดซื้อ SMEs
5.คุณโนอาเจน สุขใจ ตำแหน่ง จัดซื้อ SMEs
6.คุณสวรรยา สิทธิโอสถ ตำแหน่ง QA SMEs
ในโอกาสจัดกิจกรรม SMEs Connex : Big C Business Matching
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs, Startup สามารถนำเสนอสินค้าทุกประเภทเพื่อจัดจำหน่ายบนห้าง Big C, Mini Big C

กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม ที่ ICDI ร่วมกับ NXPO ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาดดิจิทัล จำนวน 100 ราย และผู้ประกอบการ จำนวน 200 ราย ในการผลักดันให้เกิดการนำสินค้าจากไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ไปขายที่จีนผ่าน Cross Border E-Commerce Platform

BJC ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 24 ราย จาก 36 ราย ที่สนใจเป็นคู่ค้ากับ Big C และมีความพร้อมและผลิตภัณฑ์เข้มแข็งเพียงพอ ให้นำเสนอสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายบนห้าง Big C, Mini Big C ทั้งนี้บริษัทที่ยังไม่พร้อมนั้น ทาง BJC จะให้คำแนะนำรายบริษัทเพื่อพัฒนา Packaging ให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป
แกลลอรี่