พิธีเปิดโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เรื่อง “จากแนวนโยบายถึงการปฏิบัติ” ของเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน

17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เรื่อง “จากแนวนโยบายถึงการปฏิบัติ” ของเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อํานวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายของเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ 15 สถาบันเครือข่าย ร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566
แกลลอรี่