อาจารย์ CAMT ร่วมโปรแกรมสริมสร้าง ขีดความสามารถบุคลากรด้านอุดมศึกษา “Train the Trainers” ภายใต้กรอบการดำเนินงาน Erasmus+

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยา กร อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม “Train the Trainers” ภายใต้กรอบการดำเนินงาน Erasmus+ โปรแกรมเสริมสร้าง ขีดความสามารถบุคลากรด้านอุดมศึกษา สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union: EU) ณ มหาวิทยาลัยลัยฟลอเรนซ์ (University of Florence) ประเทศอิตาลี และ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ (Athens University of Economics and Business: AUEB) ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ในระหว่างวันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2565

สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรม “Train the Trainers” ได้รับการพัฒนาโดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ “Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia” (ASTRA Project) ที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะด้านความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการหาแหล่งทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสมรรถนะสูงและนโยบาย Global partnership โปรแกรมการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถทำงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ สู่การจัดตั้งและบริหารจัดการ “ศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา” แห่งใหม่ หรือ “R&D Innovation & Consulting Hub” ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นภายใน 4 มหาวิทยาลัยพันธมิตรในระยะต่อไป (ประเทศไทย 2 แห่ง, ประเทศลาว 2 แห่ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ณ University of Florence ประเทศอิตาลี
คณะผู้วิจัยร่วมรับฟังบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสหภาพยุโรป เช่น

- รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการองค์กร

- รูปแบบของทุนประเภทต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรมของสหภาพยุโรป

- แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการดำเนินงานของสหภาพยุโรป

ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้มองเห็นโอกาสความร่วมมือด้านต่าง ๆ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงาน เช่น

- The Media Integration and Communication Center, University of Florence (MIC, UNIFI)

- LabCom-Research and Action for psychosocial well-being, Academic Spin-off University of Florence

- UNIFI Business Incubator

กิจกรรมการฝึกอบรมหัวข้อ Leadership Course ที่มุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership skill) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง EU Funding Opportunities for ASIAN Universities และ
ศึกษาดูงาน ณ Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) และ R&D Hub of Harokopio University

นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอภายใต้โปรแกรม เพื่อการยื่นขอทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในโครงการถัดไป ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากเครือข่ายพันธมิตร เสริมสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานสหภาพยุโรปให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.astra-project.eu/

Facebook page: https://www.facebook.com/astra.eu.project

Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_

https://coe.camt.cmu.ac.th
แกลลอรี่