คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เชิญเป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายหัวข้อ การเตรียม manuscript การเขียน Cover letter และ Rebuttal letter ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

17 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายหัวข้อ "การเตรียม manuscript การเขียน Cover letter และ Rebuttal letter ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์" ในกระบวนวิชา ท.บศ. 427705 การเขียนและการนำเสนอเชิงวิชาการ (academic writing and presentation) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่สุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบรรยายครั้งนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาแล้ว ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research club เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และทันตแพทย์ที่สนใจ สามารถร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อรับ CE credit ด้วย

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=255 

แกลลอรี่