ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566

19 กันยายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" แมสคอม มช. ปี 2566 ทั้ง 6 ท่าน

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
1.รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล รหัสประจำตัวนักศึกษา 2201103

ด้านผลงานดีเด่น
2.คุณจิรวรา วีรยวรรธน รหัสประจำตัวนักศึกษา 3101121
3.รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3201248

ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
4.คุณพัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง รหัสประจำตัวนักศึกษา 511810039

ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
5.คุณเสฏฐวุฒิ ใจบุญ รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810146
6.คุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน รหัสประจำตัวนักศึกษา 561810066

ขอเชิญพี่น้องชาวแมสคอม มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่