คณาจารย์และบุคลากร CMUBS พร้อมใจร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

13 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำประชุมในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่านรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ เตรียมนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคณบดีและทีมบริหารแทนคณะทำงานเดิมที่จะครบวาระในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่