รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

5 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่