ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

28 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4500003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้
1. นายชุติพนธ์ เอี่ยมแทน (ผ่านการคัดเลือก)
2. นายอัครวัฒน์ ใครสุวรรณ์ (สำรองอันดับ 1)
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน โดยขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แกลลอรี่