นักวิจัยคณะวิทย์ มช. ร่วมทีมนักวิจัยเวียดนาม วิเคราะห์น้ำใต้ดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม เพื่อประเมินคุณภาพน้ำและมลพิษน้ำใต้ดิน

9 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

         ผศ.ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง นักวิจัยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก Department of Environmental Management, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Dr. Nguyen Thanh Giao, Ms. Huynh Thi Hong Nhien และ Ms. Phan Kim Anh วิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เมือง Can Tho, จังหวัด An Giang และจังหวัด Dong Thap เวียดนาม เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำและมลพิษน้ำใต้ดิน ภายใต้งานวิจัย หัวข้อ "Groundwater quality assessment for drinking purposes: a case study in the Mekong Delta, Vietnam"

โดยทีมนักวิจัยจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างน้ำใต้ดิน ที่เก็บโดยศูนย์การติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนาม จำนวน 64 ตัวอย่าง ในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ได้แก่ เมือง Can Tho, จังหวัด An Giang, และจังหวัด Dong Thap และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำและมลพิษน้ำใต้ดินบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ที่ได้รับอิทธิพลจากการปนเปื้อนโดยกิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยตลอดลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แสดงผลด้วยดัชนีคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดินในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำใต้ดินและการปนเปื้อนจากมลพิษชนิดต่าง ๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติกับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาต้นตอและที่มาของมลพิษ รวมถึงการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และการพัฒนาของชุมชนเมืองไม่ให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ


ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports
Published : 16 March 2023
ผู้สนใจอ่านบทความวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1038/s41598-023-31621-9

แกลลอรี่