รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

21 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิตชั้นสูง) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเฉพาะสาขาวิชาและสมัครได้ที่  http://admission.grad.cmu.ac.th