อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับรางวัลการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ Iron A' Design Award in Interior Space and Exhibition Design Category

5 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบโรงเรียนและห้องเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ Iron A' Design Award in Interior Space and Exhibition Design Category ในงาน International Design Academy ปี 2020-2021 ประเทศอิตาลี จากผลงาน SatitCMU Kidspace โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากการเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การจินตนาการออกมาเป็นสภาพแวดล้อม
.
ชั้นที่หนึ่ง คือ การเรียนรู้ภายในป่า
ชั้นที่สอง คือ การเรียนรู้ภายใต้ท้องฟ้าและห้องน้ำอยู่ใต้มหาสมุทร
และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ “ช้าง” ซึ่งได้นำมาทำเป็นสนามเด็กเล่นในใจกลางโถง ส่วนโต๊ะมีการออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งสามารถนำมาต่อกันเป็นหกเหลี่ยมสำหรับการเรียนรู้แบบกลุ่ม และยังสามารถจัดเรียงได้หลายแบบสำหรับวิธีเรียนในแบบต่าง ๆ
.
ผลงาน SatitCMU Kidspace นี้ เป็นโครงการหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่วางแผนเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ และเพื่อเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี
.
https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=121816
แกลลอรี่