CMUBS จัดอบรมการออกแบบกระบวนการทำงานกลุ่มสโมสรนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านกิจกรรม

27 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 2 มีนาคม 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Work process design for AccBA student union) ประจำปี 2567 แก่กลุ่มนักศึกษา ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาในฐานะผู้นำกิจกรรม จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ แก่สมาชิกภายในทีม รวมถึงการระดมสมองเพื่อร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาของคณะฯ ในปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม พร้อมให้ข้อคิดแก่กลุ่มผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการรวมพลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาที่ดี พร้อมมีวิสัยทัศน์ด้านความเป็นผู้นำ (Leaders of Leadership) ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่