คณะวิทยาศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รวมกว่า 4 ล้านบาท

14 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รวมกว่า 280 ทุน เป็นเงินกว่า 4,045,255 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และรองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง ผู้แทนผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 และกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 2,208,600 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 1,140,000 บาท
2. ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 578,600 บาท
3. ทุนทำงานพิเศษจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 70 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท

นอกจากนั้นยังได้รับทุนจากผู้มีอุปการคุณรวมเป็นเงิน 1,836,655 บาท ดังนี้
1. ทุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ – รศ.เกศินี ระมิงค์วงศ์ ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 180,000 บาท
2. ทุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ – รศ.เกศินี ระมิงค์วงศ์ สำหรับทุนทำงานพิเศษ จำนวน 100,000 บาท ทุนจากศิษย์เก่ารหัส 155 สำหรับทุนทำงานพิเศษ จำนวน 103,000 บาท ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 29 ทุน เป็นเงิน 203,000 บาท
3. ทุนจากศิษย์เก่ารหัส 155 สำหรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 297,155 บาท ซึ่งจะจัดสรรในปีการศึกษา 2566
4. ทุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย - รศ.พญ.โสภา วัฒนานิกร ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 45,000 บาท
5. ทุนจากคุณดรุณี โตสมภาค ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท
6. ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหัส 125 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
7. กองทุนศิษย์เก่ารหัส 20 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 15 ทุน เป็นเงิน 225,000 บาท
8. ทุนจากคุณนิพล อมรเทพรักษ์ ศิษย์เก่ารหัส 20 ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท
9. ทุนจากคุณเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล ศิษย์เก่ารหัส 20 ทุนละ 40,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 120,000 บาท
10. ทุนจากคุณวิโรจน์ - คุณศิริพรรณ บุญอริยะ ศิษย์เก่ารหัส 20 ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท
11. ทุนจากผู้กองมะขาม-พันเอกศิวัช ศรีอุปโยและคุณสุธีวรรณ ศรีอุปโย ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท
12. ทุน รศ.มีชัย พลอาจ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน และทุนละ 20,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
13. คุณคุณวุฒิ วัฒนกิจ ศิษย์เก่ารหัส 28 ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท
14. ทุนจากกองทุน อาจารย์ศักดิ์ อาจารย์ดาณี วัฒนกิจ ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท
15. คุณธนากร บุญโพธิ์ทอง ศิษย์เก่ารหัส 27 ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท
16. ทุนจากคุณแม่เสียว แซ่ห่ำ และคุณวัชรี วีรวัฒนโยธิน ทุนละ 12,000 บาท จำนวน 1 ทุน และ ทุนละ 11,500 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 23,500 บาท
17. ทุนจากคุณวิศนี ด่านวิวัฒน์ รหัส 28 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท
18. ทุนจากคุณอรรถพงศ์ ลิมปนารักษ์ รหัส 28 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท
19. ทุนจากคุณกมลภัทร แสวงกิจ รหัส 28 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
20. ทุนจากคุณสิริรัตน์ ดิลกวรรณ รหัส 28 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน
21. ทุนจากคุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ รหัส 30 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
22. ทุนจากคุณกิรณา ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
23. ทุนจากกองทุนชาลี ตั้งจีรวงษ์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
24. ทุนจากบริษัทดารา โซลูชัน โพรไวเดอร์ จำกัด ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
25. ทุนจากคุณสุทิพา คุณพรชัย อัศวบวรวงศ์ รหัส 25 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
26. ทุนจากคุณวรรณทนา ลีลาภัทร รหัส 28 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
27. ทุนจากคุณสุขเกษม เหลืองทองคำ รหัส 31 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
28. ทุนจากคุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท
29. ทุนจากคุณบุญมา ปัญญางาม ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
30. ทุนจากคุณอรรคเดช อุดมศิริธำรง ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
31. ทุนจากคุณเอื้อมพร โออริยกุล ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
32. ทุนจากคุณมาโนช-ดวงจันทร์-วรพจน์ คานีเยาว์ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท
33. ทุนจากคุณโอวาส จิโนรส ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท
34. ทุนจากผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท

ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้สมควรได้รับทุนทั้งหมด 280 ทุน เป็นจำนวนเงินจัดสรรทั้งหมด 4,045,255 บาท และยังมีทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นอีกจำนวนหนึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมบริจาคเงิน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เพื่อหารายได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้

แกลลอรี่