การยกระดับเกษตรกรไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่

26 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ประชุมหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การยกระดับเกษตรกรไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยการสร้างทักษะด้านนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสีย ให้กับชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และบ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างทั้งสองคณะ
แกลลอรี่