MIC นำคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มช. (MIC) ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์บริหารกลยุทธ์และการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตร “Market Understanding” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทางด้านการตลาดเชิงลึกจากการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ทั้งยังสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการของคณะในระดับที่สูงขึ้น โดยสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของตลาดในอนาคต ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่