CMUBS จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เพิ่มองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการทำวิจัย พร้อมหารือโอกาสในการทำวิจัยร่วมกับต่างสถาบัน

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 ม.ค. 2566 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ โดยได้เชิญ รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Moderating Effect via PROCESS in SPSS and Multiple Group/ Multilevel Analysis in Business Research” แก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้อง BAB 1221 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางสถิติในการประมวลผลข้อมูลวิจัยขั้นสูง และสร้างความเข้าใจแนวทางการทำวิจัยที่มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พร้อมหารือแนวทางในการสร้างโอกาสในการทำวิจัยร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันอื่น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 20 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่