Skills4Life ทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักศึกษา สู่ความพร้อมในโลกของการทำงาน

22 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

        ตลอดระยะเวลา 58 ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งมอบความรู้และสร้างทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายให้แก่คนในสังคม โดยในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ทักษะจำเพาะที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่า Hard skills เป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ แต่การพัฒนาทักษะของการเข้าสังคม การใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ “Soft skills” นั้นก็มีความจำเป็นเช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วหลาย ๆ คนอาจจะมี Soft skills ที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อผ่านประสบการณ์ชีวิตไปสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทักษะเหล่านี้สามารถฟูมฟักกันได้

        โดยต้องอาศัยความเข้าใจก่อนว่าความสามารถแต่ละอย่างนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และวิธีการใดที่จะทำให้เราเกิดทักษะดังกล่าว พร้อมทั้งต้องรู้เทคนิคในการพัฒนาตนเองในด้านนั้น ๆ ให้เกิดการสั่งสมไปตลอดชีวิตการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมถึงการปรับตัวและปรับใช้ทักษะ Soft Skills กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’ เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก

       จึงได้จัดทำโครงการ ‘Skills4Life’ หลักสูตรที่สอนทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และวัยทำงาน ให้มีความพร้อมสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและโลกแห่งการแข่งกัน เพื่อพิชิตหนทางสู่ความสำเร็จในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ ‘Soft Skills’

       จากการวิจัยของ McKinsey & Company ที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก 15 ประเทศ จำนวน 18,000 คน ถึงทักษะที่จำเป็นของการทำงานในอนาคต โดยผลการวิจัยได้สรุปเป็นทักษะหลัก 4 ด้าน และมีทักษะย่อยจำนวน 56 ทักษะ (DELTAs: 56 distinct elements of talent) หลักสูตร Skills4Life จึงยึดถือวิจัยดังกล่าวและจัดทำกลุ่มหลักสูตรนำร่องที่เน้นในด้านปัญญา ได้แก่ หมวดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมวดเทคนิคการสื่อสาร (Communication) หมวดการวางแผนและวิธีการทำงาน (Planning and ways of working) และหมวดความคิดยืดหยุ่น (Mental Flexibility)

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้จัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMU MOOC เพื่อสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความต้องการ ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และยังเป็นหลักสูตร ‘ฟรี’ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเข้าเรียนได้ถึง 16 หลักสูตร อาทิ พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling & public speaking) การถามในประเด็นที่ตรงจุด (Asking the right questions) การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) การบริหารเวลาและการลำดับความสำคัญ (Time management & prioritization) การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) และวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn)

      นอกจากนี้ ยังมี Workshop เพื่อนำความรู้ Soft Skills ที่ได้จากการเรียนออนไลน์มาทดลองปฏิบัติใช้จริง และเกิดการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เนื่องจาก Soft skills เป็นทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้แล้วนำไปต่อยอดเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่ออกแบบเราให้เป็นคนใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมการทำงานที่หลากหลายได้ สู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

     ติดตามรายละเอียดการพัฒนา Soft skills โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. และสมัครได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Line OA : @CMULifelong

แกลลอรี่