หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) CMUBS นำนักศึกษาและคณาจารย์เยือนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน พร้อมสร้างโอกาสความร่วมมือในต่างแดน

21 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาภายใต้หลักสูตรฯ จำนวนมากกว่า 20 คน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน สถาบันการศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของคณะฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเป้าให้นักศึกษาภายใต้หลักสูตรของคณะฯ มีทักษะและคุณภาพอย่างสูงสุด ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานชาติ รวมถึงสร้างโอกาสเติบโตในเส้นทางของการเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การเดินทางศึกษาดูงานดังกล่าว ยังนับเป็นการสร้างโอกาสอันดีในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน/คณะ ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่