คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ

3 ตุลาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ
นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 25 (AGGIE 19)
ในโอกาสที่ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แกลลอรี่