ต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน. 3 และคณะ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

14 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน. 3 และคณะ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา (Site Visit) ที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง TLO และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Cost Control ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในฐานะพี่เลี้ยง TLO ตลอดจนให้สามารถดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุม สบว.1 สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่