การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 12

22 มกราคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th International Conference of the Thailand Econometric Society) หรือ TES2019 ในหัวข้อ "Structural changes and their econometric modeling" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐมิติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งจากทฤษฎีการวิเคราะห์ และการวิจัยในเชิงวิชาการด้านเศรษฐมิติ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเศรษฐมิติ นักเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ทั่วโลก เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการประชุมในครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลโดย : โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่