การสัมมนางานวิจัยเรื่อง “Management of medically-compromised children”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Management of medically-compromised children” โดย Professor Dr. Marcio da Fonseca from University of Illinois at Chicago เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ 3 อาคาร 7 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่