พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 กันยายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำผลการวิจัยและพัฒนามาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล การดำนเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรบริษัท นักศึกษา ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer ให้มีศักยภาพและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มีระยะเวลาสามปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2566

ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ได้นำ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ เยี่ยมชม โครงการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค ภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์วิจัยหลังการเก็บเกี่ยว ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาพืชไร่ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และแปลงทดลอง ของสาขาวิชาพืชไร่ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แกลลอรี่