การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563

2 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Microsoft Team Webinar ซึ่งมีผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรจากกลุ่มส่วนงานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส่วนงานวิชาการภายใน ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา ในหัวข้อกรอบแนวคิดการจัดทำแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เดิม, การปรับแผนฯ 12 ในปี 2563 และการขยายแผนฯ 12 ไปจนถึงปีงบประมาณ 2565 ตลอดจน ตัวอย่างผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เกิดผลกระทบ Impact จากบทบาทของส่วนงานที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนฯ มหาวิทยาลัย (CMU-RL) และตัวอย่างผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้ถ่ายทอดจนต้นแบบองค์ความรู้/นวัตกรรมไปสู่สังคมชุมชนภายนอก Outreachซึ่งจัดโดย กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่