ผู้บริหาร Kyoto Institute of Technology, Japan เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้การต้อนรับ Professor Dr. KAMEI Kaeko, Vice President for Internationalization, Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่