หลักสูตรเรียนฟรี CMU008 การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9 กันยายน 2563

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุด ร่วมกับ CMU MOOC เปิดรายวิชา CMU008 การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แหล่งและเข้าใจสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการในการแสวงหาสารสนเทศ รวมถึงสามารถคัดเลือกและประเมินสารสนเทศที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้ประกอบการศึกษาและการวิจัย

7 บทเรียน 7 ชั่วโมงการเรียนรู้
บทที่ 1: การสืบค้นฐานข้อมูล CMUL OPAC
บทที่ 2: การสืบค้นฐานข้อมูล CMU Intellectual Repository, CMU e-Theses, CMU e-Research
บทที่ 3: การสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries – UCTAL)
บทที่ 4: การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online : ThaiJo)
บทที่ 5: การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Thai Digital Collection)
บทที่ 6: Single Search: WorldCat และ บริการ WorldShare Interlibrary Loan
บทที่ 7: เรียนรู้ ProQuest Dissertation & Theses เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

       วิธีการเข้าเรียนในรายวิชา CMU008 การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรี
ได้ประกาศนียบัตร (เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)
1. เข้าเรียนที่ https://cmu.to/fOov8
2. ลงทะเบียนเป็นผู้เรียน CMU Life Long Education
3. เลือกรายวิชา CMU005การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เลือก Go to Course จากนั้นเลือก Join this Course
5. เข้าเรียนได้ตามรายวิชาที่กำหนดไว้

สามารถประเมินความพึงพอใจ ได้ที่ https://cmu.to/scNBF

แกลลอรี่