การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

28 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานบุคคล และ ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง VDO wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แกลลอรี่