การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการมองภาพอนาคตของคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโอกาสเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการมองภาพอนาคตของคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโอกาสเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” จัดโดย หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจ สำหรับใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=89

แกลลอรี่