ประชุมสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้า โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

21 ธันวาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ซึ่งในหัวข้อการประชุมได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้า โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
แกลลอรี่