ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 ในระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

18 พฤษภาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงฤดูกาลนี้ (เมษายน-มิถุนายน) พืชที่นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในตระกูลไม้ผล คงจะมิกล่าวถึงมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองไม่ได้ โดยมะม่วงสายพันธุ์นี้เป็นผลไม้ที่รับประทานแล้ว ให้ความรู้สึกมีรสหวาน มีความสดชื่น และหากนำไปแช่เย็นสามารถรับประทานคลายร้อนได้ดี อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการอันอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ค่อนข้างสูง เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจากหารับประทานได้ง่าย ราคาไม่แพงมากนัก รสชาติหวานฉ่ำ จะเลือกรับประทานผลสดหรือจะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูลก็เข้ากันได้ดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ฯ ที่มีความโดดเด่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ อาทิ พืชผักชนิดต่างๆ ข้าวปลอดสารพิษเปี่ยมด้วยคุณภาพจำนวน 6 สายพันธุ์ ข้าวโพดหวานปลอดสารพิษ รวมทั้งผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษตามฤดูกาล จากแปลงพืชผักปลอดสารพิษสู่ผู้บริโภค ซึ่งผลผลิตมีความปลอดภัยและคุณภาพ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้บริโภค

ในการผลิตไม้ผลของศวทก. ประกอบไปด้วยไม้ผล 7 ชนิด หนึ่งในนั้นได้แก่ ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 โดยการจัดการภายในแปลงของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใช้ระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในการจัดการฟาร์มไม้ผลตามมาตรฐานระบบ GAP ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สารเคมีที่น้อยกว่าปกติ โดยใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์พืชเพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง มีการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้นมะม่วงสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกได้เต็มที่จนถึงระยะติดผล โดยมีการนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วง เพื่อป้องการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช  และที่สำคัญทำให้สีของผลผลิตเป็นไปตามในแบบที่ต้องการ โดยผลมะม่วงที่ได้รับการห่อด้วยกระดาษคาร์บอน ผลผลิตจึงมีผิวสวย ผิวเนียน มีสีเหลืองทอง ส่งผลให้ผลผลิตมะม่วงมีลักษณะที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่ามะม่วงชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันที่ห่อด้วยถุง/กระดาษปกติ ราคารับซื้อหรือจำหน่ายดีกว่าราว 10-15 บาท/กก.

ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเป็นผลผลิตที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตร (Ag-Trace) ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ผ่านตราสัญลักษณ์ QR code ซึ่งรับรองการตรวจสอบสารพิษตกค้างของผลผลิตในระดับที่ปลอดภัย จากห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระดับสากล

การผลิตพืชทุกชนิดของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ โดยการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานนั้น จะต้องอาศัยการดูแลและเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงส่งผลให้ผลผลิตในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด (เนื่องจากไม่ได้ทำการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม แต่เน้นวิถีที่สอดคล้องไปกับบริบทของพื้นที่และธรรมชาติดั้งเดิม) ท่านที่สนใจผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสั่งซื้อผลผลิตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรโดยตรงได้ที่ Facebook: Agricultural Resource System Research Station (https://www.facebook.com/carsrstation) ในวัน-เวลาราชการ

แกลลอรี่