วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม CMU International Community Service Day ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)

7 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม CMU International Community Service Day ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ: Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อันสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Smart Student ในด้าน Smart Heart โดยนักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังเรื่องความมีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมการนำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปร่วมทำความดีในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจที่ดีงาม เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในทุกบทบาท มุ่งทำความดี ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ตลอดทั้ง การให้นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมการเก็บเมล็ดกาแฟและการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่