การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะประธานบริหารแผนงานวิจัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ชุดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

การดำเนินการชุดโครงการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ รูปแบบการบริหารจัดการแผนงานการบริการมูลค่าสูง โดยมี คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นประธานบริหารแผนงานฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการแผนงานของชุดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Destination) ศึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและกำหนดแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาศักยภาพสูงกลุ่มกอล์ฟ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิ่ง จักรยาน และศิลปะมวยไทย ที่สอดคล้องกับการความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสปาในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาที่มีมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายจากการดำเนินการศึกษาวิจัย ได้แก่ โมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการบนฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนระบบการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพของไทยสู่การเป็น Global Wellness Tourism Destination อีกทั้งเพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการโครงการวิจัยภายใต้แผนงานให้สำเร็จลุล่วง และส่งมอบผลสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นระบบภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ ทั้งการใช้วิจัยเชิงผลลัพธ์เป็นหลัก การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงพัฒนา การประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 5 โครงการ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทั้งเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ ในการดำเนินการชุดโครงการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย
โครงการที่ 2 การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก
โครงการที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล
โครงการที่ 4 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 5 การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพในระดับสากลด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย

แผนงานวิจัยดังกล่าวได้การดำเนินการสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการบริหารจัดการแผนที่ดี มีการประชุมเพื่อรับฟังความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข การปรึกษาหารือ การติดตามการดำเนินการวิจัย การให้คำปรึกษาในการดำเนินการ การประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการดำเนินการและภายหลังการสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งมีการดำเนินการที่สำคัญคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการผลการวิจัย ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านวิชาการ ผลผลิต ทั้งหมดที่ได้จากทุกโครงการของแผนงานได้มีความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการผลักดันการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคงและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

แกลลอรี่