วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
การบรรยาย เรื่อง ด้านการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนำเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การรับน้องใหม่ โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน แนะนำวิชาชีพและตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ รหัส 65 ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565


 
แกลลอรี่