คณบดีแมสคอม มช. ร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวที “2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day” นำเสนออย่างไรให้จับใจกรรมการ พาแมสคอม มช. ผ่าน EdPEx200

30 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Impressive Presentation: Tips Reflected by the Dean” ภายใต้การประชุมสัมมนา เรื่อง “2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day” โดยการประชุมดังกล่าวฯ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ

การประชุมสัมมนา “2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ โดยกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 – 2570 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 155 แห่ง ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และผู้บริหารและข้าราชการ สป.อว. เข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด 1 ใน 8 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร องค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) ระดับ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) จากการประเมินของคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในรุ่นที่ 10 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน จากการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site Visit) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน ??
#MassCommCMU

แกลลอรี่