ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

10 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน Digital literacy, Thinking literacy, Financial literacy, Civic literacy, Entrepreneur skill ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานอบรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายถึงบริบท ตามกลุ่มสาขาต่างๆ และ อภิปรายหัวข้อการบรรยายร่วมกัน หลังจบการบรรยายในแต่ละกลุ่มสาขา เพื่อให้อาจารย์แต่ละท่านมีความเข้าใจตรงกัน ในแต่ละกลุ่มสาขา เพื่อทางคณาจารย์จะได้สามารถปรับปรุงหรือพัฒนา หัวข้อ-เนื้อหาของกระบวนวิชา ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ICB 1102 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่