โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

19 กันยายน 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท. และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2565 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.council-uast.com/
แกลลอรี่