อบรมการเลี้ยงชันโรง อบต.ดอยลาง และอบต.เทพเสด็จ

28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ร่วมกับทีมงานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้จัดอบรมการเลี้ยงชันโรง ณ อบต.ดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดอบรมที่ อบต.เทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและชุมชน BEDO เป็นอย่างดี

แกลลอรี่