คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "2022 SEC Capital Market Regional Seminar "

25 สิงหาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "2022 SEC Capital Market Regional Seminar "
งานนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ใหม่ๆทางด้านการเงินและบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รับฟังการบรรยายพิเศษ “พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไทย”
โดย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
- เสวนาหัวข้อ Brand New Wind- Impact of Fintech on Financial and Academic Sectors โดยวิทยากร
1. ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน Corporate Strategy and Innovation Division ธนาคารกสิกรไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
3. คุณวีรกร สายเทพ Digital Construction Director
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
4. อาจารย์ ดร. ชานนท์ ชิงชยานุกรักษ์
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 14.30น.
ผ่านทาง Facebook Live : สำนักงาน กลต