ICDI จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมอินเดีย ภายใต้โครงการ CMU SEED Program

18 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมอินเดีย
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารอินเดีย ภายใต้โครงการ CMU SEED Program เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Siva Shankar Ramasamy อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้ความกรุณาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวัฒนธรรมและมารยาทการรับประทานอาหารแบบอินเดีย รวมทั้งให้ความรู้ด้านทักษะและการสื่อสารทางวัฒนธรรมในสังคมอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 63 คน
แกลลอรี่