มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือกับ Institute of Food Science and Technology และ Department of Animal Science and Technology, National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน

7 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ หัวหน้าโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food for Well-being) พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ ผศ.ดร.ภูมน สุขวงศ์ ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย์ ดร.พัฒธาวินท์ เสทธะยะ และเจ้าหน้าที่ นำทีมเข้าเจรจาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการ ด้าน Food and Health และ Functional Food ณ Institute of Food Science and Technology และ Department of Animal Science and Technology, National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน โดยมี Prof. Dr. Min-Hsiung Pan Director of Institute of Food Science and Technology และ Prof. Dr. Yi-Chen Chen Chairman, Department of Animal Science and Technology  พร้อมคณะได้บรรยายความเป็นมา และผลงานของสถาบันวิจัยในระดับ World Class ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2567 อมคณะได้บรรยายความเป็นมา และผลงานของสถาบันวิจัยในระดับ World Class ในวันที่ 
แกลลอรี่