พิธีทำบุญคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

11 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายหลังการบูรณะปรับปรุงอาคารและกำแพงประวัติศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ผู้บริจาคอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.29-10.59น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
แกลลอรี่