ประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ในโอกาสได้รับพระราชทาน "ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปีการศึกษา 2566 และดร.ฉันทนา เปียทอง ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม" ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย? ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่