ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565

4 เมษายน 2565

สำนักงานสภาพนักงาน

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง”

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565 และร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลเข็มทองคำพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2564 “จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting

แกลลอรี่