คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริหารราชการ ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริหารราชการ พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เมือวันที่ 22 มกราคม 2562  ข้อมูลโดย : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/20563
แกลลอรี่