พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี โดยภายในงานมีการวางพวงมาลัย และดอกไม้หน้ารูปปั้นของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การกล่าวรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่าน และพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี ในการนี้ขอขอบคุณศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้อนุเคราะห์ดอกแกลดิโอลัส เพื่อใช้ในพิธีดังกล่าว โดยภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แกลลอรี่