ค้นพบไร ชนิดใหม่ของโลก ณ พื้นที่แปลงเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

9 สิงหาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจัย ได้ทำการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไรชนิดใหม่ จากหลักฐานทางด้าน DNA สัณฐานวิทยา และแผนภูมิทางวิวัฒนาการ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dinogamasus saengdaoae Attasopa & Ferrari, 2021 เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผู้ให้การสนับสนุนคณะวิจัย

ไรในสกุลนี้ มีวิวัฒนาการร่วมกับแมลงภู่เอเชีย โดยอาศัยอยู่ในท้องของแมลงภู่ ด้วยภาวะพึ่งพาอาศัย (mutualism) มีข้อมูลว่าไรสามารถกินเชื้อราก่อโรคได้ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะอาศัยความรู้นี้เพื่อการพัฒนาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงและอนุรักษ์ผึ้งในอนาคต

การค้นพบไรชนิดใหม่ในพื้นที่แปลงเกษตร มช. เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า พื้นที่ธรรมชาติภายในมช. นั้น มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ

ผู้วิจัยร่วมได้แก่ Dr. Rafael R. Ferrari (Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, China) รศ.ดร.ภาณุวรรณ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Dr. Hans B?nziger (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกษตร (Innovative Agriculture Research Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่