พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)

23 มิถุนายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมา

ทั้งนี้ การจัดตั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประกาศให้ ปี2563 เป็นปีแห่ง "เทคโนโลยีการเกษตร" จึงมีแนวคิดให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ขึ้นรวม 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด สำหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม ผู้นำสถาบันเกษตร Smart Farmer, Young Smart Farmer, Start Up เกษตร และ SME เกษตร ทั้งยังพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัยการพัฒนา การลุงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแนะนำคณะกรรมการ และเพื่อรับทราบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์ฯ

แกลลอรี่