การแสดงปรากฏการณ์ออกแบบแสงสถาปัตยกรรม “Lost and Found” the Missing Moment Experience

3 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงปรากฏการณ์ออกแบบแสงสถาปัตยกรรม “Lost and Found” the Missing Moment Experience ภายใต้โครงการออกแบบแสงสว่างเชิงสร้างสรรค์แก่โบราณสถาน เพื่อเพิ่มคุณค่าในมิติการรับรู้ต่อสถาปัตยกรรมล้านนา โดย ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มช. ล้านนาสร้างสรรค์ มช. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร

จากแรงบันดาลใจในงานแสงหลวง งานสถาปนิกล้านนา’64 สู่การต่อยอดของศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ คณะสถาปัตย์ ม.ช. (CLIC) ในโครงการทดลองออกแบบแสงสว่างเชิงสร้างสรรค์แก่โบราณสถาน เพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ต่อสถาปัตยกรรมล้านนา โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดยได้ตั้งคำถามว่า เราจะสามารถปลุกโบราณสถาน ให้ตื่นและมีชีพจรในจังหวะเดียวกับสังคมร่วมสมัยได้อย่างไร จึงลองหาทางสร้างประสบการณ์ที่เร้าความรู้สึกด้วยแสง เพื่อปลุกให้ผู้คนรู้สึกต่อสถาปัตยกรรม ผ่านการเล่าเรื่อง 4 เทคนิคผสมกัน
projection mapping : สุเมธ ยอดแก้ว
lightening up : อุกกฤษฎ์ ทับทอง
laser beam : อัณณพ พงษ์เทอดเกียรติ
shadow : บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล

แกลลอรี่