ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx และการบริหารต้นทุนรายหลักสูตร

22 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารการจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx และการบริหารต้นทุนรายหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่