ร่วมจัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่"

26 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.เสวต อินทรศิริ  และ ดร.อนุชา รักสันติ  เข้าร่วมจัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่" เพื่อนำผลงานเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566  ในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
แกลลอรี่